کنکور کارشناسی ارشد برق
اطلاعات جامع و مفید کنکور کارشناسی ارشد برق دولتی و آزاد
تراز و ظرفیت مهندسی برق - الکترونیک آزمون سال 1390


نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک علوم و تحقیقات،تهران جنوب،تهران مرکزی6448رتبه آخرین نفر انتخاب اول 79

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک نجف آباد 6193 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 23

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک قزوين 6297 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 24

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک اراک 6151 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک بوشهر 5974 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک فسا 5877 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک اهر 5798 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 24

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک اسلامشهر 5442 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 25

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - الکترونیک آشتیان 5239 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


تراز و ظرفیت مهندسی برق - قدرت آزمون سال 1390


نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت علوم و تحقیقات و تهران جنوب 6739 رتبه آخرین نفر انتخاب اول 47

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت نجف آباد 6376 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

*نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت اهر 5800 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت ساری 6009 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 29

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت دزفول 6110 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت ساوه 5869 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت خمینی شهر 5819 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 29

نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت بجنورد 5855 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

*نمره آخرين نفر انتخاب اول مهندسی برق - قدرت شبستر 5800 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26


*ترازهای واحد های مشخص شده بصورت تقریبی می باشد!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


تراز و ظرفیت مهندسی برق - مخابرات آزمون سال 1390


نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات علوم و تحقیقات و تهران جنوب 6197 رتبه آخرین نفر انتخاب اول 56

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات نجف آباد 5881 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 24

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات شهر ری 5540 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 28

*نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات بوشهر 5300 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 26

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات اهر 5275 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 25

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - مخابرات شهر مجلسی 5000 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 25


*ترازهای واحد های مشخص شده بصورت تقریبی می باشد!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تراز و ظرفیت مهندسی برق - كنترل آزمون سال 1390


نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - کنترل علوم و تحقیقات و تهران جنوب 6278 رتبه آخرین نفر انتخاب اول 49

*نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - کنترل نجف آباد 6100 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 25

نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - کنترل مشهد 6306 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 24

*نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - کنترل گناباد 5800 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 25

*نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی برق - کنترل گرمسار 5200 رتبه آخرين نفر انتخاب اول 30


*ترازهای واحد های مشخص شده بصورت تقریبی می باشد!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


تراز و ظرفیت مهندسی پزشکی آزمون سال 1390


نمره آخرین نفر انتخاب اول مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات 5990 رتبه آخرین نفر انتخاب اول 24




ارسال توسط مهندس پورکاظم
آخرین مطالب

اسلایدر